Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

TBMM Genel Kurulu, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını ardından üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız toplanacak.

gerçekleşecek olan ilk birleşimde Millervekileri ant içerek göreve başlayacak. Ant içme törenine katılamayan milletvekilleri katıldıklar ilk birleşimde ant içebilecekler.

Dönemin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak başkan seçilinceye kadar başkanlık görevini en yaşlı milletcekili yürütece olup ikinci en yaşlı vekil ise başkanvekilliği görevini üstlenecek.

Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2, ikinci devre için seçilenin görev süresi 3 yıl oluyor.
İçtüzüğe göre siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.

TBMM Başkan adayları, Meclis üyeleri içinden, milletvekili genel seçimlerinden sonra Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek.

TBMM, seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak.

TBMM Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edecek ve Danışma Kuruluna bildirecek.

Başkanlık Divanı'ndaki görev yerleri, başkanvekillikleri için oranı en yüksek olandan başlayarak sırayla dağıtılacak.

Katip üyeliklerle idare amirlikleri için görev yerleri dağıtımı, Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırılacak.

Siyasi parti grupları kendilerine düşen yerler için adaylarını gösterecek.

Bu adayları gösteren listenin Genel Kurulca işaret oyuyla oylanması suretiyle seçim tamamlanmış olacak.